Informacje

Statut MKT

Statut Medycznego Klubu TurystycznegoTekst jednolity w wersji uchwalonej przez Walne Zebranie Członków 26.01.2005 z poprawkami.§1 ZASADY OGÓLNEpkt 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem [...]