Statut MKT

Statut Medycznego Klubu Turystycznego

Tekst jednolity w wersji uchwalonej przez Walne Zebranie Członków 26.01.2005 z poprawkami.

§1 ZASADY OGÓLNE

pkt 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem członków działającym w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zmianami).

pkt 2. Stowarzyszenie nosi nazwę: Medyczny Klub Turystyczny "MKT" w Lublinie, nazywany dalej Klubem.

pkt 3. Siedzibą Klubu jest miasto Lublin.

pkt 4. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, swoje cele Klub realizuje także za granicą.

pkt 5. Członkami Klubu mogą zostać wszyscy chętni, a w szczególności osoby związane zawodowo lub w inny sposób z medycyną.

pkt 6. Swoją działalnością Klub obejmuje także środowisko osób związanych zawodowo lub w inny sposób z medycyną oraz wszystkich chętnych zainteresowanych celami działalności Klubu.

pkt 7. Klub może przystąpić do związków stowarzyszeń lub innych organizacji, których cele działalności są zgodne z celami Klubu.

pkt 8. Likwidacja Klubu następuje decyzją Walnego Zebrania większością 2/3 głosów w pierwszym terminie a w drugim terminie zwykłą większością głosów. W uchwale o likwidacji Klubu Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną i wyznacza sposób jej działania.

§2 CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

pkt 1. Podstawowe cele działalności Klubu to:

a) Propagowanie i rozwijanie pieszej i narciarskiej turystyki górskiej, wspinaczki i alpinizmu, turystyki rowerowej oraz turystyki wodnej w środowisku pracowników medycznych, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

b) Umożliwianie i ułatwianie uprawiania członkom Klubu turystyki w wyżej wymienionym zakresie.

c) Wspomaganie podnoszenia kwalifikacji członków do uprawiania i organizowania turystyki w wyżej wymienionym zakresie.

d) Propagowanie w środowisku pracowników medycznych wiedzy o odwiedzanych w ramach imprez turystycznych krajach i regionach.

e) Prowadzenie badań naukowych i szkoleń związanych tematycznie, przestrzennie lub czasowo z uprawianiem turystyki w zakresie wymienionym wyżej.

f) Pomoc w organizowaniu turystyki osób niepełnosprawnych.

pkt 2. Cele swoje Klub realizuje przez:

a) Organizowanie dla członków Klubu krajowych i zagranicznych imprez turystycznych oraz udział w imprezach turystycznych o profilu zgodnym z celami Klubu a organizowanych przez inne podmioty.

b) Organizowanie imprez sportowych podnoszących zdolność fizyczną do uprawiania turystyki o profilu zgodnym z celami Klubu (wyścigi rowerowe, rajdy piesze, konkursy wspinaczkowe, regaty itp.) oraz uczestniczenie w takich imprezach organizowanych przez inne podmioty.

c) Organizowanie spotkań towarzyskich, konferencji, szkoleń, odczytów, wystaw fotograficznych itp. związanych z celami działalności oraz udział w tego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty.

d) Umożliwianie członkom Klubu udziału w przedsięwzięciach podnoszących kwalifikacje i uprawnienia do uprawiania i organizacji turystyki (szkolenia żeglarskie, wspinaczkowe, alpinistyczne, przewodnickie itp.) przez pomoc organizacyjną lub materialną.

§3 WŁADZE

pkt 1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie członków.

b) Zarząd Klubu.

c) Komisja Rewizyjna.

pkt 2. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.

a) Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

b) W pierwszym terminie Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie Walne Zebranie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków.

c) O terminie Walnego Zebrania Zarząd Klubu powiadamia członków Klubu co najmniej 14 dni wcześniej.

d) W wypadku braku quorum w pierwszym terminie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie w odstępie maksymalnie 7 dni od pierwszego zebrania.

e) Do zadań Walnego Zebrania należy:

I. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

II. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

III. Wybór członków Zarządu.

IV. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

V. Ustalenie wytycznych działalności Klubu.

VI. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.

VII. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

VIII. Uchwalanie Statutu i regulaminów funkcjonowania Klubu oraz ich ewentualnych zmian.

IX. Powoływanie organów pomocniczych.

X. Decydowanie o wszystkich sprawach Klubu, dla których Statut nie ustala kompetencji dla innych władz Klubu.

f) Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

I. Zwyczajne Walne Zebranie co 3 lata, nie później niż w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.

II. Nadzwyczajne Walne Zebranie z inicjatywy własnej Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Klubu w ciągu 21 dni od wpłynięcia wniosku.

g) Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wszelkie uchwały Walnego Zebrania w sprawach personalnych są przeprowadzane w głosowaniu tajnym.

pkt 3. Zarząd Klubu jest władzą wykonawczą Klubu.

a) W skład Zarządu wchodzi 4 osoby: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik, funkcje w Zarządzie członkowie Zarządu ustalają na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

b) Kadencja Zarządu jest 3-letnia.

c) Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wszystkie funkcje Prezesa przejmuje Wiceprezes, a w dalszej kolejności Sekretarz i Skarbnik.

d) Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu w razie potrzeby, nie rzadziej niż 3 razy w roku, decyzje Zarządu zapadają większością głosów, w razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

e) Prezes składa oświadczenia woli w imieniu Klubu, przy czym do zaciągnięcia zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes łącznie z innym członkiem Zarządu.

f) W razie ustąpienia któregoś z członków Zarządu przed upływem kadencji Zarząd może czasowo dokooptować nowego członka na jego miejsce do najbliższego Walnego Zebrania.

g) Od każdej decyzji Zarządu przysługuje członkom Klubu odwołanie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

h) Zarząd może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu członkowi Klubu lub osobie nie będącej członkiem Klubu.

i) Do kompetencji Zarządu należy:

I. Działanie w imieniu Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz.

II. Kierowanie bieżącymi pracami Klubu.

III. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

IV. Zarządzanie funduszem i majątkiem Klubu.

V. Podejmowanie decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu członkostwa zwyczajnego, wspierającego i honorowego.

VI. Prowadzenie dokumentacji działalności Klubu (lista członków, protokoły posiedzeń, sprawozdania itp.)

VII. Przedstawianie sprawozdań z działalności Klubu ma Walnym Zebraniu.

pkt 4. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.

a) W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby: Przewodniczący i 2 członkowie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu. Funkcje w Komisji Rewizyjnej jej członkowie ustalają na pierwszym posiedzeniu Komisji.

b) Kadencja Komisji Rewizyjnej jest 3-letnia.

c) Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Komisji.

d) Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej w razie potrzeby, nie rzadziej niż 3 razy w czasie trwania kadencji. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

e) W razie ustąpienia któregoś z członków Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Komisja może czasowo dokooptować nowego członka na jego miejsce do najbliższego Walnego Zebrania.

f) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

I. Kontrola działalności programowej i organizacyjnej Klubu.

II. Kontrola gospodarki majątkowej i finansowej Klubu.

III. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu zakończonych wnioskiem o udzielenie lub nie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

IV. Występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

V. Występowanie do Walnego zebrania w sprawie odwołań członków od wszystkich decyzji Zarządu.

VI. Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi z wyznaczonym terminem ustosunkowania się do nich w razie stwierdzenia w czasie kontroli istotnych uchybień w pracy Zarządu w postaci niezgodności ze Statutem, Regulaminami lub uchwałami Walnego Zebrania.

§4 CZŁONKOWIE

pkt 1. Członkowie Klubu dzielą się na:

a) Zwyczajnych.

b) Wspierających.

c) Honorowych.

pkt 2. Członkowie zwyczajni.

a) Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która spełnia warunki Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz wszystkie poniższe warunki:

I. Związana jest zawodowo lub w inny sposób z medycyną (lekarz, pracownik średniego personelu medycznego, administracji medycznej, pacjent itd.).

II. Uzyskała poręczenie 2 członków zwyczajnych Klubu i akceptację Zarządu.

III. Wypełniła deklarację członkowską i została wpisana na listę członków Klubu.

b) Utrata członkostwa następuje w następujących przypadkach:

I. Złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Klubie na ręce Zarządu.

II. Istotnego naruszenia przez członka Statutu i nieprzestrzegania interesów Klubu (na przykład przez uchylanie się od płacenia składek czy uczestnictwa w Walnych Zebraniach i innych pracach Klubu itd.).

III. Decyzję o pozbawieniu członkostwa podejmuje Zarząd.

c) Członek zwyczajny ma prawo do:

I. 1 głosu w głosowaniach na Walnym Zebraniu.

II. Zabierania głosu na Walnym Zebraniu w sprawach Klubu.

III. Głosowania i kandydowania w wyborach do władz Klubu.

IV. Uczestnictwa bez prawa do głosowania w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

V. Czynnego uczestniczenia w pracach Klubu włącznie z imprezami turystycznymi, sportowymi, towarzyskimi i innymi organizowanymi przez Klub.

VI. Używania nazwy i logo Klubu w zakresie zgodnym z celami Klubu po porozumieniu z Zarządem.

d) Członek zwyczajny ma obowiązek:

I. Godnego reprezentowania Klubu.

II. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach.

III. Regularnego uiszczania składek członkowskich.

IV. Podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie zgodnym z celami Klubu.

pkt 3. Członkowie honorowi.

a) Członkiem honorowym może zostać osoba, która spełnia warunki Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz położyła szczególne zasługi dla Klubu lub celów, dla których został on utworzony.

b) Członkostwo honorowe nadaje Zarząd.

c) Członek honorowy ma obowiązek godnego reprezentowania Klubu.

d) Członek honorowy ma prawo do:

I. Uczestnictwa i zabierania głosu doradczego na Walnym Zebraniu.

II. Uczestnictwa bez prawa do głosowania w posiedzeniach Zarządu.

III. Czynnego uczestniczenia w pracach Klubu włącznie z imprezami turystycznymi, sportowymi, towarzyskimi i innymi organizowanymi przez Klub.

IV. Używania nazwy i logo Klubu w zakresie zgodnym z celami Klubu po porozumieniu z Zarządem.

pkt 4. Członkowie wspierający.

a) Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, która spełnia warunki Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz spełniła wszystkie poniższe warunki:

I. Uzyskała akceptację Zarządu.

II. Została wpisana na listę członków Klubu.

b) Utrata członkostwa wspierającego odbywa się po złożeniu na ręce Zarządu pisemnego oświadczenia o rezygnacji lub na mocy decyzji Zarządu w wypadku naruszenia Statutu lub nieprzestrzegania interesów Klubu.

c) Członek wspierający ma wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem prawa do głosowania na Walnym Zebraniu oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.

d) Członek wspierający ma wszystkie obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem obowiązku uiszczania składek i podnoszenia kwalifikacji.

§5 FUNDUSZE KLUBU

pkt 1. Fundusze Klubu pochodzą z:

a) Składek członkowskich.

b) Świadczeń członków wspierających Klub.

c) Darowizn.

d) Dotacji i subwencji.

e) Zbiórek publicznych.

f) Działalności gospodarczej.

pkt 2. Na podstawie decyzji Walnego Zebrania Klub może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Klubu.

§6 ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN W STATUCIE

pkt 1. Zmian w niniejszym Statucie może dokonywać Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

pkt 2. Do uchwalenia zmian w Statucie niezbędna jest obecność na Walnym Zebraniu przynajmniej połowy członków Klubu.

pkt 3. Procedura zwoływania Walnego Zebrania, dokonującego zmian w Statucie odbywa się zgodnie z trybem określonym w §3, pkt 2 lit. f.

§7 PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

pkt 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

pkt 2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia 25.01.2005 r.

pkt 3. Kadencja pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulega wydłużeniu do pierwszego Zwykłego Walnego Zebrania członków, które wyznacza się na 2008 rok.

Lublin 25.01.2005 r.

Podpisy:

Paweł Krawczyk - prezes

Norbert Grząśko - wiceprezes

Joanna Smarz - sekretarz

Piotr Paprzycki - skarbnik